MATURITA

Student, který chce maturovat z hudební výchovy musí prokázat  trvalý zájem o tento obor zpěvem, nebo hrou na nástroj při samotné zkoušce (a to v rozsahu max. 2 min) a dále musí uplatnit hudební výchovu při volbě svého budoucího studia.

 

MATURITNÍ OKRUHY

 

HUDEBNÍ DĚJINY:

1) POČÁTKY SVĚTOVÉ HUDBY:

Hudební pravěk, Stará orientální hudba (Egypt, Čína, Indie...), Antika (Řecko, Řím)

 

2) STŘEDOVĚKÁ HUDBA DUCHOVNÍ A SVĚTSKÁ

Gregoriánský chorál, hudba duchovní v Čechách

Světský jednohlas (rytířské zpěvy, pěvecká bratrstva, lidová píseň

Raný vícehlas (Notredamská škola, Ars angiqua, Ars nova, česká hudba v době středověku)

 

3) VZNIK A VÝVOJ VOKÁLNÍ POLYFONIE

pojmy: polyfonie, homofonie, heterofonie

Notredamská škola, Ars antiqua, Ars nova, Renesance (Nizozemská škola, Římská škola, Benátská škola)

Renesance v Čechách, Baroko (české x světové - z hlediska vývoje vokální polyfonie)

- u všech období uvést konkrétní příklady

 

4) BAROKO (české, světové)

obecná char., hudební formy (vokální x instrumentální)

představitelé baroka (život a dílo, stručně)

světové: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, G. F. Telemann, A. Scarlati...

české: A. V. Michna, P. J. Vejvanovský, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, F. V. Míča

 

5) KLASICISMUS (český, světový)

obecná char., formy klasicismu, představitelé:

světový: Ch. W. Gluck, J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven

český: domácí tvorba x česká hudební emigrace

 

6) ROMANTISMUS

obecná char., formy, druhy, programní hudba

raný R.: F. Schubert, C. M. v. Weber, F. M. Bartholdy, R. Schumann, F. Chopin

novoromantismus: H. Berlioz, R. Wagner, F. F. Liszt...

národní školy: česká, ruská, severská....

 

7) NÁRODNÍ ŠKOLY

obecná char., formy, druhy..

česká škola, ruská (Mocná hrstka), severská (Grieg, Sibelius..)

 

8) ČESKÁ NÁRODNÍ ŠKOLA OBDOBÍ ROMANTISMU

char. 1. pol. 19.stol. (období NO), J. J. Ryba, F. Škroup

národní hudba: B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich

 

9) RUSKÁ HUDBA

char. ruské hudby, vznik ruské národní hudby: M. I. Glinka, A. Dargomyžskij

Mocná hrstka: Borodin, Musorgskij, Rimskij- Korsakov, Balakirev, Kjuj

Osobnosti: P. I. Čajkovskij, S. V. Rachmaninov, A. N. Skrjabin, I. Stravinskij, S. Prokofjev, D. Šostakovič, A. Chačaturnjan

 

10) LIDOVÁ PÍSEŇ

char. písně (lidová x umělá), druhy písní, malá písňová forma, vývoj lidové písně + příklady, kancionály, sběratelé l. p.

písňová forma

 

11) HLAVNÍ PROUDY SVĚTOVÉ HUDBY 1. POL. 20. STOLETÍ

char. doby, směry: Pozdní romantismus, Impresionismus, Expresionismus, Dodekafonie, Stilebarbaro, Neoklasicismus, Nová věcnost 

(všuce uvést osobnosti)

 

12) POZDNÍ HUDEBNÍ ROMANTISMUS A NOVOKLASICISMUS NA PŘELOMU 19.a 20. století

char. směrů, osobnosti: R. Strauss, G. Mahler, A. N. Skrjabin, S. Rachmaninov, C. Saint-Saëns, J. Brahms, A.Bruckner, C. Franck, B. Martinů, B. Britten, S. Prokofjev, I. Stravinskij

 

13) IMPRESIONISMUS

char., osobnosti: C. Debussy, M. Ravel, A.Roussel, M. de Falla, A. N. Skrjabin, V. Novák

 

14) ČESKÁ HUDEBNÍ MODERNA

char., osobnosti: J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, O. Nedbal, O. Ostrčil, K Kovařovic, O Zich, J. Křička, B. Martinů. L. Janáček

 

15) NEJVĚTŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉ HUDBY (ve světovém kontextu)

A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů

 

16) JAZZ A JEHO VLIV NA VÝVOJ KLASICKÉ HUDBY

Historický jazz (kořeny jazzu: spirituál, blues, tance step a cake-walk, minstrelská představení, ragtime...)

Klasický jazz, Moderní jazz (od 40. let 20. stol.)

osobnosti: S. Joplin, L. Armstrong, E. Fitzgeraldová, D. Elington...

třetí proud: G. Gershwin, J. Ježek, B. Martinů, I. Stravinskij...

 

17) ŽÁNRY POPULÁRNÍ HUDBY

char. populární hudby, muzikál

vývoj pop. pudby: (50. léta, 60. léta....)

osobnosti a skupiny: E. Presley, Beatles, B. Dylan, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Beach Boys, Abba, Sex Pistosl, M. Jackson

Semafor, Olympic, K. Kryl, Elán, Team...

 

HUDEBNÍ FORMY

18) HUDEBNÍ FORMY 

instrumentální: fuga, suita, concerto grosso, sonáta

vokálně-instrumentální: opera, oratorium, kantáta, mše

 

19) OPERA

char., vznik a vývoj opery

osobnosti opery: baroko, klasicismus, romantismus, 20. století....

 

20) PROGRAMNÍ HUDBA

Symfonická báseň, programní symfonie, opera, osobnosti

 

HUDEBNÍ TEORIE

21) HUDEBNÍ NÁSTROJE

Strunné (smyčcové a drnkací), Klávesové, Dechové (dřevěné a žesťové)

 

22) Tón, tónová soustava

celý tón, půltón a jejich zápis, vývoj notace, tradiční notopis

 

23) HUDEBNÍ TEORIE

Tónina, stupnice, druhy stupnic

Intervaly, Základní druhy akordů a jejich obraty

 

24) SYMFONICKÁ HUDBA

Složení symfonického orchestru x komorní soubory

osobnost dirigenta, základy dirigentské techniky

Dynamická,  tempová a přednesová označení, partitura

 

25) SBOROVÝ ZPĚV

vývoj sborového zpěvu, autoři sborové tvorby (příklady)

druhy sborů, rozsahy hlasů, hlasová higiena, rozezpívání, osobnost sbormistra

pěvecké sbory - příklady (tradiční, regionální...)

 

26) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOUDOBÉM ČESKÉM HUDEBNÍM ŽIVOTĚ

významné osobnosti a hudební tělesa naší soudobé hudby

hudební festivaly (světové, české), hudební život v našem regionu